Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει θεσμοθετήσει υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικής από το διδακτικό προσωπικό προς τις/τους μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές μέσω του θεσμού του Σύμβουλου Σπουδών.

Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος ενημερώνεται και συνεισφέρει επίσης στη διαδικασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται η ανάθεση των νεοεισερχόμενων φοιτητριών/τών στους Συμβούλους Καθηγητές. Ο Σύμβουλος Σπουδών δεν αλλάζει μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών της/του μεταπτυχιακής/κού φοιτήτριας/τή, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. εκπαιδευτική άδεια ή αποχώρηση μέλους Δ.Ε.Π).

Ο Σύμβουλος Καθηγητής είναι μέλος ΔΕΠ, διδάσκει στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για ακαδημαϊκά ζητήματα, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολουθεί την πρόοδο των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για θέματα που αφορούν κυρίως την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις τους.