• Σε ποίους πτυχιούχους απευθύνεται το Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων;

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστημών και λοιπών Τμημάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά ιδρύματα) της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Οι υποψήφιοι/ες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (συνήθως τέλος Ιουλίου)

 • Ποίο είναι το ποσό των διδάκτρων που υποχρεούμαι να καταβάλω;

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.100 € σε τρεις ισόποσες δόσεις

 • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω με την αίτηση υποψηφιότητάς μου;
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Επικυρωμένα αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Επικυρωμένα αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)

5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

7. Δύο (2) φωτογραφίες

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές

9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 • Ποίο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας;

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα  15:00-21:00 και Τρίτη 15:00-21:00.

 • Πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως διαλέξεις;

Το 30% των διαλέξεων πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

 • Είμαι εργαζόμενος/η, μπόρω να παρακολουθήσω το Π.Μ.Σ. Ο.Δ.Δ.Υ.Δ.Ο.Ε.;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σαββάτο πρωινές  ενώ όταν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο,  κατόπιν αίτησης του, είναι δυνατή η χορήγηση από το τμήμα βεβαίωσης παρακολούθησης για εκπαιδευτική άδεια από την υπηρεσία του

 • Ποιές συστατικές επιστολές γίνονται δεκτές με την αίτηση υποψηφιότητάς μου;

Δεκτές γίνονται συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες του υποψηφίου. Οι επιστολές μπορεί να σταλούν απευθείας στο τμήμα από το άτομο που τις υπογράφει ή επισυνάπτονται απο τον υποψήφιο στην αίτησή του. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τη σχετική φόρμα συστατικής επιστολής που θα βρείτε εδώ.

 • Είναι υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων;

Ναι, είναι υποχρεωτικές. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα σε 2 απουσίες ανά μάθημα.

 • Ζώ και εργάζομαι σε άλλη πόλη, μπορώ να παρακολουθήσω το Π.Μ.Σ.;

Πολλοί από τους φοιτητές που παρακολουθούν ήδη το Π.Μ.Σ. έρχονται καθημερινά απο άλλες πόλεις της Πελοποννήσου καθώς και από την Αθήνα. Η Τρίπολη απότελεί κομβικό σημείο της Πελοποννήσου και είναι εύκολα προσβάσιμη οδικά.

 • Υπάρχουν οδηγίες για την συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής;

Οδηγίες για την συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής θα βρείτε εδώ.