Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Βαθμολογία Πτυχίου – Συντελεστής Στάθμισης 50%
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΧΟΛΕΣ 5ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) : ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ × 1
– ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – Ε.Μ.Π. (ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,9
– ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,6

Σε περίπτωση ύπαρξης masters η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με 0,30 μονάδες
Σε περίπτωση ύπαρξης διπλωματικής εργασίας η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με 10% Χ την  επίδοση στη διπλωματική εργασία.
Σε περίπτωση ύπαρξης προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με 10% Χ μέση βαθμολογία των μαθημάτων που είναι  σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Βαθμολογία Συστατικών Επιστολών – Συντελεστής Στάθμισης 10%
Recommended 5
Highly Recommended 10

Βαθμολογία Αγγλικών – Συντελεστής Στάθμισης 10%
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0,3
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0,6
ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 1

Βαθμολογία Συνέντευξης – Συντελεστής Στάθμισης 30%
Η επιτροπή αξιολογεί:
α) Την αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές  ικανότητες.
β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας.
γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του  Προγράμματος.
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εκτός της πτυχιακής  εργασίας.
Η επιτροπή βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με άριστα το 10 (ξεκινώντας πάντα  από τη μονάδα).

Διαδικασία επιλογής
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα  Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ειδικότερα:
1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο  όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Απορρίπτει τους υποψηφίους των οποίων ο φάκελος των  δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης.
3. Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) τους υποψηφίους, και  πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των  επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι.