Μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο:
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ).
1. Περιφερειακή-Τοπική Ανάπτυξη και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
2. Οργάνωση και Διοίκηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
3. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
4. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

B΄ Εξάμηνο:
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Δημόσια Οικονομική
2. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
3. Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
Μαθήματα Επιλογής
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής από την παρακάτω λίστα
1. Πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμοί
2. Οικονομικές πολιτικές της ΕΕ και Ελλάδα
3. Μάρκετινγκ Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Γ΄ Εξάμηνο.
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων, επτάμισυ (7,5) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο (Σύνολο πιστωτικών μονάδων: 60).
β) Επιτυχή εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.
γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).