ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Μάθημα: Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των βασικών αρχών της Οικονομικής Επιστήμης που είναι απαραίτητο να έχει κάποιος/α που ασχολείται με δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της Μικροοικονομικής, π.χ. η αγορά, ο καταναλωτής, ο παραγωγός και η επιχείρηση. Στη συνέχεια εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της μακροοικονομικής. Τέτοια θέματα είναι η συνολική ζήτηση και η συνολική προσφορά, ο ρόλος του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία, ο πληθωρισμός, η ανεργία και το διεθνές εμπόριο.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Η θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή
 • Βασικά στοιχεία της προσφοράς και ζήτησης
 • Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της
 • Η παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης
 • Οι μορφές οργάνωσης της αγοράς
 • Μακροοικονομική-συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
 • Η αγορά χρήματος και το τραπεζικό σύστημα
 • Κρίση και Σταθεροποιητικές πολιτικές/πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής
 • Ο πληθωρισμός
 • Η ανεργία
 • Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας

Μάθημα: Δημόσια Οικονομική

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Η Δημόσια Οικονομική ή Οικονομική του Δημόσιου Τομέα (κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που στηρίζεται στη Μικροοικονομική) έχει σαν στόχο την ανάλυση των φορολογικών εσόδων από την μια πλευρά και των κρατικών δαπανών από την άλλη. Συγκεκριμένα μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο θα αναλυθούν σύντομα βασικές έννοιες σχετικά με τη λειτουργία του κράτους, θα αναλυθούν οι εξής ενότητες: φορολογία και διανομή εισοδήματος, φορολογία και αποτελεσματικότητα, αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία, φορολογία προσωπικού εισοδήματος και συμπεριφορά, ο φόρος ανωνύμων εταιρειών, φόροι επί της κατανάλωσης και του πλούτου, χρηματοδότηση μέσω ελλείμματος, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομικές επιπτώσεις, αναδιανομή του εισοδήματος, κοινωνική ασφάλεια.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Διαλέξεις θεωρίας: εδώ θα καλυφθούν οι δυο κύριες ενότητες που αφορούν στα φορολογικά έσοδα και στις κρατικές δαπάνες.
 • Διάλεξη εφαρμογών: στα πλαίσια αυτών των διαλέξεων θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της εκπόνησης των εργασιών.

Μάθημα: Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές της Λογιστικής επιστήμης, στις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και στην χρηματοοικονομική διοικητική στο δημόσιο τομέα.

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1)Εισαγωγή στις οικονομικές καταστάσεις

2)Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

3)Χρηματοοικονομική διοικητική των δημοσίων οργανισμών

Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας, των αρχών και των εφαρμογών της Οργάνωσης και Διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διδασκαλία και έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση, στην ανάπτυξη των οικονομικών θεωριών public choice, rent seeking, free rider problem, principal-agent problem, moral hazard, asymmetric information, prisoner dilemma και στις επιπτώσεις τους στην οργάνωση και διοίκηση των ιεραρχιών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και την αποδοτικότερη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας.
Εξέταση και διερεύνηση, θεωρητική και εμπειρική, των μορφών μετασχηματισμού των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών δια της αποκρατικοποίησης, μετοχοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών της απορρύθμισης (deregulation), εκχώρησης δημόσιων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing), και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (public private partnership).

Μάθημα: Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης της και η παρουσίαση των εργαλείων της περιφερειακής ανάλυσης ως μέσων κατανόησης της περιφερειακής οικονομίας και διάγνωσης των προβλημάτων της.

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης
 • θεωρίες περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης: νεοκλασικές και Κεϋνσιανές προσεγγίσεις
 • εμπειρικός έλεγχος των θεωριών: οικονομετρικές προσεγγίσεις και στοχαστικές διαδικασίες
 • επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
 • συστάδες επιχειρήσεων και περιφερειακή ανάπτυξη
 • ανάλυση εισροών-εκροών: πολυπεριφερειακά και διαπεριφερειακά υποδείγματα
 • ανάλυση διακλαδικών διασυνδέσεων και εντοπισμός των κλάδων επιρροής για τις περιφερειακές οικονομίες
 • μέθοδος ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής
 • υποδείγματα χωρικής αλληλεξάρτησης
 • στοιχεία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων
 • εργαλεία περιφερειακής πολιτικής: μικροοικονομικά εργαλεία (επιδοτήσεις παραγωγικών συντελεστών), πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πολιτικές απασχόλησης, περιορισμοί χωροθέτησης

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Βασικές έννοιες από πιθανοθεωρία και στατιστική: δειγματικός χώρος, τυχαία ενδεχόμενα, τυχαίες μεταβλητές, πιθανότητες και κατανομή πιθανότητας, παράμετροι μιας κατανομής, δειγματοληψία, τυχαίο δείγμα, εκτιμητές και εκτιμήσεις, ο δειγματικός μέσος ως εκτιμητής, αμεροληψία και συνέπεια ως ιδιότητες του δειγματικού μέσου, αξιολόγηση εκτιμήσεων, υποθέσεις και δημιουργία στατιστικών ελέγχου. Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. ‘Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Εισαγωγή στο υπόδειγμα της απλής παλινδρόμησης (υπόβαθρο, γραμμικότητα, εκτιμητική και προσαρμοστικότητα του υποδείγματος).
Συνέχεια στο υπόδειγμα της απλής παλινδρόμησης, κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για στατιστική σημαντικότητα, εισαγωγή στους ελέγχους καταλοίπων.
Εισαγωγή στο υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης, έλεγχοι σημαντικότητας πολλαπλών παραμετρικών περιορισμών στο υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης, θεωρία στα κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων.
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια παρουσίαση των σημαντικότερων βασικών μεθόδων και εφαρμογών της ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων στην λήψη αποφάσεων. Η δομή του μαθήματος εστιάζεται στην σε βάθος κατανόηση των σχετικών στατιστικών τεχνικών και, κυριότερα, στην σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

Μάθημα: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος αρχικά είναι εστιασμένη στην καλύτερη κατανόηση των γνωρισμάτων των στρατηγικών αποφάσεων και της σημασίας των όρων στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ διακρίνοντάς τους από το λειτουργικό μάνατζμεντ. Στη συνέχεια αναλύεται το μακρο-περιβάλλον των οργανισμών στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (PESTEL) και επίσης διακρίνονται τα στοιχεία στρατηγικής ικανότητας σε οργανισμούς, όπως οι πόροι, οι δεξιότητες, οι θεμελιώδεις ικανότητες και οι δυναμικές ικανότητες. Επιπλέον, εντοπίζονται τα συστατικά της αλυσίδας διοίκησης ενός οργανισμού, οι βάσεις επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο «διαδρομών» στο «στρατηγικό ρολόι» και ο βαθμός στον οποίο αυτές δύνανται να παρέχουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, γίνεται εκτίμηση της δυνατότητας διεθνοποίησης που προσφέρουν διαφορετικές αγορές, ευαίσθητες σε μεταβολές στην πάροδο του χρόνου και προσδιορίζονται πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή στρατηγική, τόσο μέσω του παγκόσμιου εφοδιασμού (global sourcing) όσο και της εκμετάλλευσης τοπικών παραγόντων που εκπροσωπούνται στο Διαμάντι του Porter.
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι η «στρατηγική οριοθέτηση» και οι «στρατηγικές επιλογές». Όσον αφορά τη «στρατηγική οριοθέτηση», παρουσιάζεται η ανάλυση του περιβάλλοντος, η στρατηγική ικανότητα, ο στρατηγικός στόχος και τέλος η κουλτούρα και η στρατηγική. Ως προς τις «στρατηγικές επιλογές», μελετάται η στρατηγική σε επιχειρηματικό, εταιρικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και μεθόδους και αξιολόγηση στρατηγικής. Επιπλέον, μέσα από το μάθημα αυτό αναδεικνύονται ζητήματα εφαρμογής, όπως η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες του μάνατζμεντ και η στρατηγική αλλαγή.

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Στρατηγική: Στρατηγικό μάνατζμεντ, στρατηγικές προτεραιότητες ανά εταιρικό, επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο.
 • Το Περιβάλλον: Ανάλυση PESTEL, ελκυστικότητα κλάδων της βιομηχανίας, τομείς προς επενδύσεις, στρατηγικά κενά και ευκαιρίες στην αγορά.
 • Στρατηγική Ικανότητα Οργανισμών: Πόροι, δεξιότητες, θεμελιώδεις ικανότητες, δυναμικές ικανότητες, σχέση κόστους-αποδοτικότητας, ανάλυση της αλυσίδας αξίας, της συγκριτικής αξιολόγησης (πρωτοτυποποίησης) και της ανάλυσης SWOT.
 • Στρατηγικός Σκοπός: Συστατικά της αλυσίδας διοίκησης ενός οργανισμού, διαφορές στις δομές διοίκησης παγκοσμίως, διαφορές στην εταιρική κοινωνική ευθύνη των οργανισμών, τρόποι έκφρασης του στρατηγικού στόχου ενός οργανισμού σχετικά με τις αξίες, το όραμα, την αποστολή ή τους στόχους/επιδιώξεις.
 • Κουλτούρα και Στρατηγική: Στρατηγική διολίσθηση οργανισμών, επιρροή της κουλτούρας του οργανισμού στη στρατηγική του, σημασία της αμφισβήτησης των πτυχών της κουλτούρας.
 • Στρατηγική σε Επιχειρηματικό Επίπεδο: Βάσεις επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο «διαδρομών» στο «στρατηγικό ρολόι», βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συσχέτιση ανταγωνισμού και συνεργασίας.
 • Διεθνής Στρατηγική: Διεθνοποίηση των αγορών, πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή στρατηγική, παγκόσμιος εφοδιασμός, Διαμάντι του Porter, τέσσερα είδη διεθνούς στρατηγικής, ιεράρχηση αγορών, τρόποι εισόδου στην αγορά (π.χ. συμπράξεις, αδειοδότηση και άμεσες ξένες επενδύσεις).
 • Μέθοδοι Στρατηγικής και Αξιολόγηση: Οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες, αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών-καταλληλότητα, αποδεκτότητα και δυνατότητα επίτευξης, διάφορες τεχνικές αξιολόγησης.
 • Στρατηγική στην Πράξη: Βασικά είδη οργάνωσης ως προς τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους, οργανωσιακές διαδικασίες (π.χ. συστήματα σχεδιασμού και στόχοι απόδοσης), αντίκτυπος του ρόλου και του διοικητικού στυλ των φορέων αλλαγής, διαφορετικοί μοχλοί στρατηγικής αλλαγής.

Μάθημα: Μάρκετινγκ Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή αρχών και πρακτικών του Μάρκετινγκ με πεδίο εφαρμογής το δημόσιο τομέα. Σχεδιασμός , υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής μάρκετινγκ.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Στόχοι Μάρκετινγκ
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Εφαρμογές Μάρκετινγκ στο Δημόσιο Τομέα

Μάθημα: Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Στόχευση του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση του φάσματος των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική διάκριση των οικονομικών πολιτικών αποτελεί ο χαρακτήρας τους που μπορεί να είναι οριζόντιος ή τομεακός.  Η ανάλυση των οικονομικών πολιτικών συμβάλλει στην κατανόηση του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και της πολιτικοοικονομικής της υπόστασης. Σημαντικοί τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας βασίζονται στις πολιτικές αυτές οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες και μέτρα είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο. Οι οικονομικές πολιτικές συντονίζουν τα κράτη μέλη και αποτελούν το κοινό πλαίσιο λειτουργίας καθώς και την κινητήρια δύναμη της ΕΕ. Μετά το πέρας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναλύσουν τις οικονομικές πολιτικές, το πλαίσιο λειτουργίας, τους κοινούς στόχους, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα που έχουν επιφορτιστεί την υλοποίηση τους. Το μάθημα είναι σεμιναριακής μορφής.

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιέχει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Νομισματική πολιτική – Ευρωζώνη
 • Δημοσιονομική πολιτική – νέα οικονομική διακυβέρνηση
 • Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ
 • Βιομηχανική πολιτική της ΕΕ
 • Πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 • Κοινή Εμπορική Πολιτική
 • Κοινή Αγροτική Πολική
 • Περιβαλλοντική πολιτική και ευρωπαϊκή βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ενιαία Αγορά
 • Europe 2020

Μάθημα: Επιχειρηματικότητα και δημόσιες Επιχειρήσεις

Σκοπός και Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρη­μα­τικότητα που λαμβάνει χώρα στον δημόσιο τομέα. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται αναφορά στις προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας, στην συνεισφορά της στην οικονομική ανάπτυξη και στο επιχειρηματικό περιβάλλον (οικοσύστημα). Στην συνέχεια αναλύονται οι βασικές πτυχές και τα χαρακτηριστικά της, π.χ. η δημιου­ργικότητα, η καινοτομία, και η επιχειρηματική διαδικασία. Η επιχειρηματικότητα στην δράση προσεγγίζεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων (business models & business plans) και τις στρατηγικές ανάπτυξης που μπορούν να υιοθετήσουν οι νέες επιχειρήσεις. Τέλος γίνεται αναφορά στην εταιρική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι οποίες περιέχουν στοιχεία που ομοιάζουν με αυτά της δημόσιας επιχειρηματικότητας.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται η έννοια και η πρακτική της δημόσιας επιχειρηματικότητας. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της, ενώ γίνεται σύγκριση αυτής με την επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό τομέα, ώστε αν γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Παρουσιάζονται τομείς εφαρμογής της δημόσιας επιχειρηματικότητας καθώς επίσης αναλύεται το επιχειρηματικό μοντέλο (business model) της δημόσιας επιχειρηματικότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς και συζήτηση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών.

Περιεχόμενα μαθήματος

Μέρος 1. Επιχειρηματικότητα: Έννοια, ρόλος, διαδικασία, πλάνο

 • Εννοιολογικός ορισμός των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας.
 • Ιστορική εξέλιξη και προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας. Η σημασία της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη. Οικοσύστημα.
 • Δημιουργικότητα (επιχειρηματική ιδέα), καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματική διαδικασία.
 • Επιχειρηματικό Μοντέλο και Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Πηγές επιχειρηματικών ιδεών, επιχειρηματικές στρατηγικές και ανάπτυξη.
 • Εταιρική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μέρος 2. Δημόσια Επιχειρηματικότητα

 • Ορισμός και έννοια της δημόσια επιχειρηματικότητας. Συστατικά, εφαρμογές
 • Διαφορές από την επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό τομέα (κίνητρα, αξία, αποτελέσματα, δείκτες, διαχείριση)
 • Επιχειρηματικό μοντέλο δημόσια επιχειρηματικότητας
 • Δημόσια επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Παραδείγματα και καλές πρακτικές.

Μάθημα : Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και  έννοιες του «Project Management» και του τρόπου εφαρμογής τους στη διοίκηση, διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων ή επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα περιγράφονται οι μεθοδολογίες διαχείρισης και οι τρόποι σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης των έργων με ορθολογικό τρόπο, οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και της διάρκειας εκτέλεσης. Εξετάζονται αναλυτικά η βελτιστοποίηση της σχέση κόστους – διάρκειας, η επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας στη διαδικασία υλοποίησης, η αποδοτικότερη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, οι τεχνικές ελέγχου, η αξιολόγηση και η σκοπιμότητα πραγματοποίησης έργων και επενδύσεων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση των έργων
 • Ανάλυση βασικών εννοιών για τα έργα
 • Ηγεσία, απόδοση και υποκίνηση στις επιχειρήσεις και τα έργα
 • Ανάλυση χρηματοδοτικών προβλημάτων στα έργα
 • Μέθοδοι οικονομοτεχνικής συγκριτικής μελέτης των επενδύσεων
 • Ανάλυση ευαισθησίας, Κινδύνου και νεκρού σημείου στις επενδύσεις
 • Ειδικά θέματα ανάλυσης αντικατάστασης κεφαλαίου
 • Ανάλυση και αξιολόγηση έργων
 • Χρονικός προγραμματισμός έργων
 • Πιθανοτική ανάλυση του χρονικού προγραμματισμού
 • Χρονοπρογραμματισμός με τη μέθοδο MPM
 • Βελτιστοποίηση κόστους έργων
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών

Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα(ERP)

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει δραματικά τα τελευταία χρόνια καθώς η παγκοσμιοποίηση θέτει συνεχώς νέες προκλήσεις στις επιχειρήσεις, όπως αυξανόμενος ανταγωνισμός, επεκτεινόμενες αγορές και αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτές οι νέες προκλήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα όλο και μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις για μειώσεις κόστους σε όλη την αλυσίδα αξίας, μείωση του κύκλου ζωής με ταυτόχρονη επέκταση των γραμμών προϊόντων / υπηρεσιών, δραματική μείωση των αποθεμάτων, αξιοπιστία στις παραδώσεις και υψηλά επίπεδα υπηρεσιών στους πελάτες, υψηλά επίπεδα ποιότητας και αποτελεσματικό συντονισμό της παγκόσμιας ζήτησης, προσφοράς και παραγωγής. Καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο γίνεται περισσότερο συνεργατικό και οι ανταγωνιστές αναβαθμίζουν τις δυνατότητές τους, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι οργανισμοί, πρέπει να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες, να μοιραστούν με τους προμηθευτές, διανομείς και πελάτες τις κρίσιμες πληροφορίες και να αναβαθμίσουν τη δυνατότητα παραγωγής και επικοινωνίας έγκαιρης και ακριβούς πληροφορίας.

Για να επιτύχουν όλους αυτούς τους στόχους ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι οργανισμοί καταφεύγουν στα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), τα οποία προσφέρουν μεν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους οργανισμούς που τα υιοθετούν, αλλά κρύβουν και σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση και εφαρμογή τους με αποτέλεσμα σημαντικές υπερβάσεις χρόνου και κόστους και απογοήτευση των τελικών χρηστών τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συνεχής αναζήτηση προσωπικού που θα γνωρίζει και τις επιχειρηματικές έννοιες και λειτουργίες, αλλά και τρόπους υλοποίησής τους με τη χρήση συστημάτων ERP. Το μάθημα δείχνει στην ουσία πώς γίνεται: (α) η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού παραδείγματος με τη χρήση συστημάτων ERP και (β) η αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε ένα σύστημα ERP με τεχνολογίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs), Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs, Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται από τα σύγχρονα ERPs, Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των ERPs, Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεων ERPs, Μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής και υλοποίησης ERPs
 • Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP I) και Προγραμματισμός Παραγωγικών Πόρων (MRP II)
 • Παρουσίαση Συστήματος ERP
 • Παρουσίαση Συστήματος CRM
 • Εργαστηριακές ασκήσεις στο ERP(Αγορές-Παραλαβές, Ετήσιος Προϋπολογισμός, Παραγγελίες Πελατών-Απολογισμός Παραγωγής, Εικόνα Επιχείρησης-Στρατηγικός Σχεδιασμός, Άντληση γνώσης)

Μάθημα: Θεσμοί και Δημόσιος Τομέας

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τα βασικά εργαλεία οικονομικής ανάλυσης των θεσμών και του ρόλους τους στη λειτουργία (και παραγωγικότητα) του δημόσιου τομέα και των αγορών. Βασικά θέματα ανάλυσης αποτελούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και η θεωρία συναλλαγών όπως επίσης και τα κόστη συναλλαγών. Εξετάζονται θέμα ελλιπούς πληροφόρησης και αποτυχίας των αγορών και αναλύονται πραγματικές καταστάσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Θεσμικά Οικονομικά
 • Επίσημοι και άτυποι θεσμοί
 • Δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Κόστη συναλλαγών
 • Γραφειοκρατία και διαφθορά
 • Θεσμοί και οικονομική ανάπτυξη

Μάθημα: Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο. Το μάθημα επιδιώκει την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, αναλυτικής σκέψης και γνώσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, τα ηγετικά στελέχη αυτών και οι managers λαμβάνουν αποφάσεις για τον προγραμματισμό της απασχόλησης, την πρόσληψη και την επιλογή εργαζομένων, την κατάρτισή τους, την ανταμοιβή τους και την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται στη στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων από τους οργανισμούς και στο ρόλο των ανθρώπινων πόρων στις επιδόσεις και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Όλοι οι σύγχρονοι managers και τα διευθυντικά στελέχη ανεξαρτήτως της εξειδίκευσής τους διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού εντός της επιχείρησής τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοούν τη διαδικασία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ανεξαρτήτως του τομέα απασχόλησης του φοιτητή σε κυβερνητική υπηρεσία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, νοσοκομείο, βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, λιανικό εμπόριο, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο τύπο οργανισμού.

Στόχοι του Μαθήματος

Αυτές οι ευρείες προθέσεις μπορούν να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω της εξέτασης των ειδικών στόχων του μαθήματος. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να Εκτιμήσει τη σημασία της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων ως τομέα μελέτης και ως κεντρική διοίκηση.
 • Να κατανοήσει τις συνέπειες για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων των επιστημών συμπεριφοράς, των κυβερνητικών κανονισμών και των δικαστικών αποφάσεων.
 • Να γνωρίσει τα στοιχεία της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. – πρόσληψη, επιλογή, κατάρτιση και ανάπτυξη κλπ.) Και εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες και την ορολογία κάθε στοιχείου.
 • Να εφαρμόσει τις αρχές και τις τεχνικές διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του μαθήματος στη συζήτηση μεγάλων ζητημάτων προσωπικού και στη λύση τυπικών προβλημάτων περίπτωσης.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στελέχωση
 • Αποζημίωση & Παροχές
 • Διαχείριση της απόδοσης
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Παγκόσμια Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Μελλοντικά Θέματα

Μάθημα : Δημόσια Λογιστική

Περιγραφή μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Δημόσια Λογιστική. Εξετάζονται οι προτεινόμενοι μέθοδοι καταγραφής και παρουσίασης των λογιστικών πληροφοριών, βάσει των διεθνών και των εκάστοτε εθνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και των προϋπολογισμών. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και η σκοπιμότητα του συστήματος των προϋπολογισμών που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Παρουσιάζονται διεξοδικά οι διαδικασίες που σχετίζονται με το δημόσιο προϋπολογισμό (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος) δεδομένου ότι αυτός αποτελεί το σημαντικότερο μηχανισμό με τον οποίο το Κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του. Τέλος, διερευνάται η σχέση της Νέας Δημόσιας Διοίκησης με την λογιστική, τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα καθώς και θέματα κοστολόγησης, ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης σε δημόσιους οργανισμούς.

Στόχοι μαθήματος

 • Η μελέτη του δημόσιου προϋπολογισμού ως μέσου με το οποίο το Κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του.
 • Η κατανόηση των λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα.
 • Η παρουσίαση της έννοιας της κοστολόγησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης της απόδοσης στον δημόσιο τομέα.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εννοιολογική προσέγγιση του δημόσιου λογιστικού, των δημοσίων δαπανών και δημοσίων εσόδων.
 • Έννοια του φόρου. Διάκριση των φόρων
 • Δημόσιος προϋπολογισμός. Μορφές δημόσιου προϋπολογισμού.
 • Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους
 • Κατάρτιση και Έγκριση του προϋπολογισμού
 • Ανάλυση δημόσιων δαπανών
 • Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
 • Ο ρόλος του Κράτους στην Οικονομία
 • Παραγραφές υπερ και κατά του Κράτους
 • Προϋπολογισμός της Ε.Ε. Εξελίξεις και προκλήσεις και Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.