Περιγραφή Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Μάθημα: Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Η Δημόσια Οικονομική ή Οικονομική του Δημόσιου Τομέα (κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που στηρίζεται στη Μικροοικονομική) έχει σαν στόχο την ανάλυση των φορολογικών εσόδων από την μια πλευρά και των κρατικών δαπανών από την άλλη. Συγκεκριμένα μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο θα αναλυθούν σύντομα βασικές έννοιες σχετικά με τη λειτουργία του κράτους, θα αναλυθούν οι εξής ενότητες: φορολογία και διανομή εισοδήματος, φορολογία και αποτελεσματικότητα, αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία, φορολογία προσωπικού εισοδήματος και συμπεριφορά, ο φόρος ανωνύμων εταιρειών, φόροι επί της κατανάλωσης και του πλούτου, χρηματοδότηση μέσω ελλείμματος, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομικές επιπτώσεις, αναδιανομή του εισοδήματος, κοινωνική ασφάλεια.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Διαλέξεις θεωρίας: εδώ θα καλυφθούν οι δυο κύριες ενότητες που αφορούν στα φορολογικά έσοδα και στις κρατικές δαπάνες.
 • Διάλεξη εφαρμογών: στα πλαίσια αυτών των διαλέξεων θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της εκπόνησης των εργασιών σας.

Μάθημα: Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των συγχρόνων μεθόδων χρηματοοικονομικής αναλύσεων των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών, προκειμένου τα πορίσματά της να αποτελέσουν γνώμονα στην λήψη αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου, βασιζόμενων σε επιστημονικά κριτήρια. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων-οργανισμών και των χρηματοοικονομικών αγορών.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων

 • Γενικά περί των οικονομικών καταστάσεων
 • Υπόδειγμα συνοπτικού ισολογισμού
 • Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων
 • Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως

Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

 • Ανάλυση οικονομίας
 • Ανάλυση κλάδων
 • Αριθμοδείκτες
 • Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

 • Σύστημα ελέγχου και Πληροφόρησης

Αποφάσεις επενδύσεων

 • Εισαγωγή
 • Χρηματοοικονομικό περιβάλλον
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία
 • Επενδύσεις σε αποθέματα
 • Επενδύσεις σε απαιτήσεις
 • Διαχείριση μετρητών
 • Κόστος κεφαλαίου

Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων

 • Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων
 • Διάρθρωση κεφαλαίων
 • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
 • Χρηματοδότηση δημοσίων Οργανισμών

Μάθημα:Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας, των αρχών και των εφαρμογών της Οργάνωσης και Διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διδασκαλία και έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση, στην ανάπτυξη των οικονομικών θεωριών public choice, rent seeking, free rider problem, principal-agent problem, moral hazard, asymmetric information, prisoner dilemma και στις επιπτώσεις τους στην οργάνωση και διοίκηση των ιεραρχιών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και την αποδοτικότερη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας.
Εξέταση και διερεύνηση, θεωρητική και εμπειρική, των μορφών μετασχηματισμού των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών δια της αποκρατικοποίησης, μετοχοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Ανάπτυξη και ανάλυση των διαδικασιών της απορρύθμισης (deregulation), εκχώρησης δημόσιων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing), και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (public private partnership).

Μάθημα: Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του ρόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και των σύγχρονων εργαλείων τραπεζικής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό διερευνά το ρόλο και τη λειτουργία των τραπεζών στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τραπεζικοί οργανισμοί και τα εργαλεία που διαθέτουν για τη μέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων αυτών. Τα θέματα αυτά εξετάζονται στα πλαίσια του ελληνική και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίων καθώς και των κανονισμών κεφαλαιακής επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των τραπεζών (λειτουργία χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βασικός ρόλος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είδη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα)
 • Χρηματοπιστωτικές αγορές (κατηγορίες χρηματοπιστωτικών αγορών, τρέχουσες και προθεσμιακές αγορές, αγορά χρήματος, αγορά κεφαλαίου, αγορά συναλλάγματος, οργανωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές)
 • Κεντρικές τράπεζες (ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, νομισματική πολιτική, εποπτεία τραπεζικού συστήματος, Τράπεζα Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
 • Χρηματοπιστωτικά μέσα (έντοκα γραμμάτια δημοσίου, εμπορικα ομόλογα, πιστοποιητικά καταθέσεων, γραμμάτια τραπεζικής αποδοχής, διατραπεζικά κεφάλαια, repos, ευρωδολάρια, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα δημοσίου, εταιρικά ομόλογα, μετοχές, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα)
 • Κίνδυνος επιτοκίων (μέτρηση κινδύνου επιτοκίων, gap analysis, duration, leverage adjusted duration gap)
 • Κίνδυνος αγοράς (μέτρηση κινδύνου αγοράς, αξία σε κίνδυνο, DEAR για προϊόντα σταθερού εισοδήματος, συνάλλαγμα, μετοχές, DEAR χατοφυλακίου, μέθοδος RiskMetrics, μέθοδος ιστορικής προσωμείωσης, μέθοδος Monte Carlo)
 • Πιστωτικός κίνδυνος (κατηγορίες δανείων, κριτήρια αξιολογησης πιστωτικού κινδύνου, υποδείγματα credit scoring, υποδείγματα linear probability, Altman Linear Discriminant υπόδειγμα, υπόδειγμα βασιμένο στη διάρθρωση των επιτοκίων, υπόδειγμα RAROC, κίνδυνος χαρτοφυλακίου δανείων, Moody’s KMV Portfolio Manager Model, μοντέλα βασισμένα στο ποσοστό απώλειας δανείων)
 • Κίνδυνος ρευστότητας (αίτια κινδύνου ρευστότητας, κίνδυνος ρευστότητας από την πλευρά του παθητικού, κίνδυνος ρευστότητας από την πλευρά του ενεργητικού, purchased liquidity management, stored liquidity management, μέτρηση έκθεσης στον κίνδυνο ρευστότητας, άνοιγμα χρηματοδότησης, σχεδιασμός ρευστότητας, bank runs)
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος (μέτρηση συναλλαγματικού κινδύνου, αντιστάθμιση συναλλαμγατικού κινδύνου με χρηματοοικονομικά παράγωγα).
 • Κεφαλαιακή επάρκεια (σημασία κεφαλαιακής επάρκειας, Basel Capital Accords)
 • Παραδείγματα – ασκήσεις

Μάθημα: Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης της και η παρουσίαση των εργαλείων της περιφερειακής ανάλυσης ως μέσων κατανόησης της περιφερειακής οικονομίας και διάγνωσης των προβλημάτων της.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

 • η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης
 • θεωρίες περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης: νεοκλασικές και Κεϋνσιανές προσεγγίσεις
 • εμπειρικός έλεγχος των θεωριών: οικονομετρικές προσεγγίσεις και στοχαστικές διαδικασίες
 • επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
 • συστάδες επιχειρήσεων και περιφερειακή ανάπτυξη
 • ανάλυση εισροών-εκροών: πολυπεριφερειακά και διαπεριφερειακά υποδείγματα
 • ανάλυση διακλαδικών διασυνδέσεων και εντοπισμός των κλάδων επιρροής για τις περιφερειακές οικονομίες
 • μέθοδος ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής
 • υποδείγματα χωρικής αλληλεξάρτησης
 • στοιχεία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων
 • εργαλεία περιφερειακής πολιτικής: μικροοικονομικά εργαλεία (επιδοτήσεις παραγωγικών συντελεστών), πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πολιτικές απασχόλησης, περιορισμοί χωροθέτησης

Μάθημα: Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των βασικών αρχών της Οικονομικής Επιστήμης που είναι απαραίτητο να έχει όποιος/α ασχολείται με δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της Μικροοικονομικής, π.χ. η αγορά, ο καταναλωτής ο παραγωγός και η επιχείρηση. Στη συνέχεια εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της Μακροοικονομικής. Τέτοια θέματα είναι η συνολική ζήτηση και η συνολική προσφορά, ο ρόλος του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία, ο πληθωρισμός, η ανεργία και το διεθνές εμπόριο.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
Η Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή

 • Οι προτιμήσεις του καταναλωτή.
 • Ο εισοδηματικός περιορισμός και η ισορροπία του καταναλωτή.
 • Μεταβολές στο εισόδημα και στην τιμή.

Βασικά στοιχεία της προσφοράς και ζήτησης

 • Η καμπύλη ζήτησης.
 • Η καμπύλη προσφοράς.
 • Ισορροπία προσφοράς και ζήτησης-μετατοπίσεις του σημείου ισορροπίας.

Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

 • Η ελαστικότητα της ζήτησης.
 • Η ελαστικότητα της προσφοράς.
 • Εφαρμογές.

Η παραγωγή και το κόστος μιας επιχείρησης, επιχειρηματικότητα

 • Η συνάρτηση της παραγωγής.
 • Η συνάρτηση του κόστους.
 • Οι διάφορες κατηγορίες κόστους.
 • Ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων.

Οι μορφές οργάνωσης της αγοράς

 • Τέλειος ανταγωνισμός
 • Μονοπώλιο
 • Ολιγοπώλιο
 • Μονοπωλιακός ανταγωνισμός.

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

 • Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής
 • Με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι
 • Γιατί διαφωνούν οι μακροοικονομολόγοι

Συνολική Ζήτηση και συνολική προσφορά, οικονομία & οικονομική πολιτική

 • Η καμπύλη συνολικής ζήτησης.
 • Η καμπύλη συνολική προσφοράς
 • Ισορροπία και μετατοπίσεις των καμπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς.

Η Αγορά χρήματος και οι τιμές – οικονομικές κρίσεις

 • Η έννοια του χρήματος.
 • Οι τράπεζες και η προσφορά χρήματος.
 • Η ζήτηση χρήματος.
 • Ισορροπία στην αγορά χρήματος.
 • Νομισματική πολιτική

Πληθωρισμός

 • Τα αίτια του πληθωρισμού
 • Το κόστος του πληθωρισμού
 • Μέτρηση της ανεργίας.
 • Οικονομική ερμηνεία της ανεργίας.
 • Τα εργατικά σωματεία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Η καμπύλη Phillips

Ανεργία

 • Οικονομική ερμηνεία της ανεργίας.
 • Τα εργατικά σωματεία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας – Παγκοσμιοποίηση

 • Οι Διεθνείς ροές κεφαλαίων
 • Το διεθνές εμπόριο
 • Πραγματικές και ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες
 • Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Το ισοζύγιο πληρωμών

Μάθημα: Μάρκετινγκ Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Εκμάθηση και εφαρμογή αρχών και πρακτικών του Μάρκετινγκ με πεδίο εφαρμογής το δημόσιο τομέα. Σχεδιασμός , υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής μάρκετινγκ.
Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Στόχοι Μάρκετινγκ
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Εφαρμογές Μάρκετινγκ στο Δημόσιο Τομέα

Μάθημα: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος αρχικά είναι εστιασμένη στην καλύτερη κατανόηση των γνωρισμάτων των στρατηγικών αποφάσεων και της σημασίας των όρων στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ διακρίνοντάς τους από το λειτουργικό μάνατζμεντ. Στη συνέχεια αναλύεται το μακρο-περιβάλλον των οργανισμών στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (PESTEL) και επίσης διακρίνονται τα στοιχεία στρατηγικής ικανότητας σε οργανισμούς, όπως οι πόροι, οι δεξιότητες, οι θεμελιώδεις ικανότητες και οι δυναμικές ικανότητες. Επιπλέον, εντοπίζονται τα συστατικά της αλυσίδας διοίκησης ενός οργανισμού, οι βάσεις επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο «διαδρομών» στο «στρατηγικό ρολόι» και ο βαθμός στον οποίο αυτές δύνανται να παρέχουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, γίνεται εκτίμηση της δυνατότητας διεθνοποίησης που προσφέρουν διαφορετικές αγορές, ευαίσθητες σε μεταβολές στην πάροδο του χρόνου και προσδιορίζονται πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή στρατηγική, τόσο μέσω του παγκόσμιου εφοδιασμού (global sourcing) όσο και της εκμετάλλευσης τοπικών παραγόντων που εκπροσωπούνται στο Διαμάντι του Porter.
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι η «στρατηγική οριοθέτηση» και οι «στρατηγικές επιλογές». Όσον αφορά τη «στρατηγική οριοθέτηση», παρουσιάζεται η ανάλυση του περιβάλλοντος, η στρατηγική ικανότητα, ο στρατηγικός στόχος και τέλος η κουλτούρα και η στρατηγική. Ως προς τις «στρατηγικές επιλογές», μελετάται η στρατηγική σε επιχειρηματικό, εταιρικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και μεθόδους και αξιολόγηση στρατηγικής. Επιπλέον, μέσα από το μάθημα αυτό αναδεικνύονται ζητήματα εφαρμογής, όπως η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες του μάνατζμεντ και η στρατηγική αλλαγή.
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Στρατηγική: Στρατηγικό μάνατζμεντ, στρατηγικές προτεραιότητες ανά εταιρικό, επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο.
 • Το Περιβάλλον: Ανάλυση PESTEL, ελκυστικότητα κλάδων της βιομηχανίας, τομείς προς επενδύσεις, στρατηγικά κενά και ευκαιρίες στην αγορά.
 • Στρατηγική Ικανότητα Οργανισμών: Πόροι, δεξιότητες, θεμελιώδεις ικανότητες, δυναμικές ικανότητες, σχέση κόστους-αποδοτικότητας, ανάλυση της αλυσίδας αξίας, της συγκριτικής αξιολόγησης (πρωτοτυποποίησης) και της ανάλυσης SWOT.
 • Στρατηγικός Σκοπός: Συστατικά της αλυσίδας διοίκησης ενός οργανισμού, διαφορές στις δομές διοίκησης παγκοσμίως, διαφορές στην εταιρική κοινωνική ευθύνη των οργανισμών, τρόποι έκφρασης του στρατηγικού στόχου ενός οργανισμού σχετικά με τις αξίες, το όραμα, την αποστολή ή τους στόχους/επιδιώξεις.
 • Κουλτούρα και Στρατηγική: Στρατηγική διολίσθηση οργανισμών, επιρροή της κουλτούρας του οργανισμού στη στρατηγική του, σημασία της αμφισβήτησης των πτυχών της κουλτούρας.
 • Στρατηγική σε Επιχειρηματικό Επίπεδο: Βάσεις επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο «διαδρομών» στο «στρατηγικό ρολόι», βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συσχέτιση ανταγωνισμού και συνεργασίας.
 • Διεθνής Στρατηγική: Διεθνοποίηση των αγορών, πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή στρατηγική, παγκόσμιος εφοδιασμός, Διαμάντι του Porter, τέσσερα είδη διεθνούς στρατηγικής, ιεράρχηση αγορών, τρόποι εισόδου στην αγορά (π.χ. συμπράξεις, αδειοδότηση και άμεσες ξένες επενδύσεις).
 • Μέθοδοι Στρατηγικής και Αξιολόγηση: Οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες, αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών-καταλληλότητα, αποδεκτότητα και δυνατότητα επίτευξης, διάφορες τεχνικές αξιολόγησης.
 • Στρατηγική στην Πράξη: Βασικά είδη οργάνωσης ως προς τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους, οργανωσιακές διαδικασίες (π.χ. συστήματα σχεδιασμού και στόχοι απόδοσης), αντίκτυπος του ρόλου και του διοικητικού στυλ των φορέων αλλαγής, διαφορετικοί μοχλοί στρατηγικής αλλαγής.

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Σκοπός και Περιγραφή του Μαθήματος
Βασικές έννοιες από πιθανοθεωρία και στατιστική: δειγματικός χώρος, τυχαία ενδεχόμενα, τυχαίες μεταβλητές, πιθανότητες και κατανομή πιθανότητας, παράμετροι μιας κατανομής, δειγματοληψία, τυχαίο δείγμα, εκτιμητές και εκτιμήσεις, ο δειγματικός μέσος ως εκτιμητής, αμεροληψία και συνέπεια ως ιδιότητες του δειγματικούύ μέσου, αξιολόγηση εκτιμήσεων, υποθέσεις και δημιουργία στατιστικών ελέγχου. Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. ‘Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Εισαγωγή στο υπόδειγμα της απλής παλινδρόμησης (υπόβαθρο, γραμμικότητα, εκτιμητική και προσαρμοστικότητα του υποδείγματος).
Συνέχεια στο υπόδειγμα της απλής παλινδρόμησης, κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για στατιστική σημαντικότητα, εισαγωγή στους ελέγχους καταλοίπων.
Εισαγωγή στο υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης, έλεγχοι σημαντικότητας πολλαπλών παραμετρικών περιορισμών στο υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης, θεωρία στα κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων.
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια παρουσίαση των σημαντικότερων βασικών μεθόδων και εφαρμογών της ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων στην λήψη αποφάσεων. Η δομή του μαθήματος εστιάζεται στην σε βάθος κατανόηση των σχετικών στατιστικών τεχνικών και, κυριότερα, στην σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης