Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαθέτει Μηχανισμό Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της φοιτητικής του κοινότητας. Η άμεση προτεραιότητα που δίνεται στη φοιτητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οι αρχές ακεραιότητας και διαφάνειας που αποτελούν βάση για τη λειτουργία του Τμήματος οδήγησαν στη δημιουργία μηχανισμού που απαρτίζεται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες.

Ο Μηχανισμός θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από κάθε εγγεγραμμένη/νο φοιτήτρια/τή του Τμήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Απώτερος στόχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποτελεί η άμεση επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα, καθώς και η διατήρηση της αρμονίας στις σχέσεις όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πριν τεθεί σε εφαρμογή ο Μηχανισμός συστήνεται η επαφή του ενδιαφερόμενου μέλους της φοιτητικής κοινότητας με τον αντίστοιχο Σύμβουλο Σπουδών, σε περίπτωση που μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στην επίλυση του θέματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται σε εφαρμογή ο Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων φοιτητριών/τών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος