(18-04-2016) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων, του ακαδημαϊκού ήθους του Τμήματος και για προστασία της ποιότητας των πτυχίων των φοιτητών μας, σας ενημερώνουμε για τους ακόλουθους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων. Ευχαριστούμε όλους για την συνεργασία τους για την αναβάθμιση των σπουδών και του Τμήματος.

1) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος.

2) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις σε φοιτητές που δεν φέρουν μαζί τους κάποιο αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας. Για τον απαιτούμενο έλεγχο στην αρχή της εξέτασης είναι υπεύθυνοι οι ορισμένοι ως επιτηρητές και ο διδάσκων του μαθήματος.

3) Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και η οποιαδήποτε ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των συμμετεχόντων στην εξέταση. Οι επιτηρητές έχουν ρητή υποχρέωση να ενημερώσουν αρχικά φοιτητή ή φοιτήτρια που παραβιάζει τον ανωτέρω κανόνα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους να μονογράφουν το γραπτό τους.

4) Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες που διεξάγεται η εξέταση μετά την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια αυτής.

5) Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, σχετικά με την διάταξη τους στην αίθουσα. Οι επιτηρητές μπορούν αν κρίνουν σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή τη διάταξη των εξεταζόμενων μέσα στην αίθουσα. Φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν συμφωνεί με την μετακίνησή του θα παραδίδει το γραπτό του/της και θα αποχωρεί από την αίθουσα.

6) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους βοηθήματος (βιβλία, σημειώσεις κλπ) με εξαίρεση εκείνων που ρητά επιτρέπει ο διδάσκων του μαθήματος. Σε περίπτωση που βοήθημα βρεθεί στην κατοχή φοιτητή ή φοιτήτριας μετά την έναρξη της εξέτασης ο επιτηρητής θα μονογράφει το γραπτό και ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα αποχωρεί από την αίθουσα εξέτασης.

7) Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ως αριθμομηχανές. Οποιαδήποτε απόπειρα ενεργοποίησης ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της εξέτασης θεωρείται προσπάθεια αντιγραφής και συνεπάγεται αυτόματο μηδενισμό του γραπτού (σημειώνεται από τους επιτηρητές).

8) Τα θέματα των εξετάσεων επιστρέφονται υποχρεωτικά μαζί με το γραπτό του φοιτητή, καθώς και όποια κόλλα του δόθηκε κατά την διάρκεια της εξέτασης.

9) Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα, κατά την διάρκεια της εξέτασης. Μπορεί να επιτραπεί ολιγόλεπτη έξοδος, μόνο μετά από άδεια του επιτηρητή και λόγω εξαιρετικής ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση θα συνοδεύονται και θα γράφεται και υπογράφεται από τον επιτηρητή στην πρώτη σελίδα του γραπτού ο ακριβής χρόνος εξόδου και επιστροφής του εξεταζόμενου στην αίθουσα.

10) Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δυο εξεταζόμενοι φοιτητές στην αίθουσα.

11) Κατά την διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να ζητηθεί από το τεχνικό προσωπικό του Τμήματος ο περιορισμός πρόσβασης στα διαδίκτυο μέσω τον ασύρματων δικτύων των τμημάτων.

12) Σε περίπτωση αντιγραφής ή παραβίασης των παραπάνω κανόνων ή μονογραφής γραπτού ενημερώνεται η Κοσμητεία της Σχολής αποφασίζει για τα περαιτέρω προβλεπόμενα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ