(19-01-2015) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΠΜΣ στην «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», μετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής,καλεί ενδιαφερόμενους κατόχους διδακτορικών διπλώματος να καταθέσουν αίτηση για την διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο 2015 (ημερομηνία έναρξης 9/2/2015):*

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 2. Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 3. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 4. Δημόσια Λογιστική
 5. Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ
 6. Θεσμοί και Δημόσιος Τομέας

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο ΑΕΙ
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά ή συναφή κλάδο (απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο σπουδών αλλοδαπής)
 3. Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στα οικονομικά ή συναφή κλάδο (απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο σπουδών αλλοδαπής)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (δεν υπάρχει ειδικό έντυπο)
 • Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Αναλυτικό υπόμνημα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», υπόψη κας Δ. Ψυχογυιού, Πανεπιστημιούπολη, Θέση Σέχι Τρίπολη 22100, ή με συστημένη επιστολή όπου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και ώρα αποστολής.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26/01/2015, ώρα 14.30

*Η ανάθεση διδασκαλίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι (α) το κάθε μάθημα επιλέγεται από τουλάχιστον 8 φοιτητές και (β) ότι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος για την διδασκαλία του.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»